Myt1遊戲論壇

 找回密碼
 立即註冊
查看: 1572|回復: 0

[活動] 2016聖誕斧 演劇界深淵魔王 民眾F(誤 - 雷札爾(レザール)

[複製鏈接]
發表於 2016-12-1 17:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
手機開啟圖片前請注意,有gif圖會吃許多網路流量, y* [7 r! k& Z

0 I, Z% ?9 G8 L$ }( y
2 ?. E; t% D3 b  K+ w

' a) L' t, L2 I7 p, E1 {" z9 Y

5 o2 T% f) w( H5 b& a3 }不知道是怎麼樣,# v0 @2 z' ]; F, K
從獅3、23rd、聖誕....連續3次都中斧
1 @$ D& l8 L: W' X: D: N" v
# Z& b% W* M- ^5 [1 o7 ^9 b4 U$ i

3 U0 \" h8 ~! N" E# w4 r0 b

! x( o' ^  y& H8 M! X, x4 y2 p3 O7 \- |$ x" `/ o

; ?; b2 y% G+ \這次是帥哥一枚
9 {; C& Z) p3 q0 @
/ [7 j: p$ l( v- d$ w; L4 p

! C/ S8 ]' d* ~6 F1 h7 @  m
" C! k# k7 f: s, k5 P' n( z  p& h8 o. A4 C6 n0 J8 l

5 }& D$ w) d& H+ g' ~  K8 N) `6 k- x# q/ \/ B' ]0 X7 R

# F7 G1 w! P9 |/ x4 B% Z& W8 c% a! Y6 R5 @6 n: m6 W3 `3 I2 Z

' J- w' }; \! ]4 t  ]
2 c; p8 p' F# t1 `# n
' P# I, s* E/ Y: p; |$ H

9 ]' D% ^& h! |" Q; Q% l一.能力值
1 ]4 U6 s. G  W) v% c
$ W' Y/ R& l" m, {
! I" K+ A. Z3 ~6 _) Q7 \% W  q
: F/ y/ j8 r! g8 I! F' ]

# \) p1 ~* U8 m; q! R! `
- T3 `' z, I" u* u6 \/ N

  z, A0 F# L1 p& D0突破,建築中上(atk100% , 然後無限500層的建築又+15%)
7 n( t3 M0 H2 ?+ i* L% n! n  c9 R8 v! ?/ ]9 s9 V
5 t/ @! W! f5 o- G& [

8 E0 N* U8 m8 g- x( o6 {1 U
/ _8 {# _$ I+ a# T2 o1 b7 R

6 c4 |7 \; R( b9 t

* d% v+ c3 ]& q- K3 P
8 ?: @6 f1 ?: D; t
' c# w: j2 u0 ]' q
, O1 l( ]) J" G; }+ ~7 z( {7 m
: Q3 u$ ]: V6 k
隊長技 :  + S. z* z/ C0 R. W% Z, ^2 |' Y: L; b
9 p# o2 j: H1 a: }: Z% t) `

) M7 P' X! p! Q& @6 v, l" O技術型角色攻擊速度上升 (就字面上應該是+15%): H' D/ p9 t$ r* v( e' D

) z! ?$ g3 F; O3 A! ]3 W7 G7 ]8 h" K: L5 H5 n2 Q+ P5 p

0 t- U% l- C  _8 b咦?...好像沒有用( ~! f. W9 ?: g: V6 J+ i

8 c' L- C, t+ u
0 c4 j, K+ V  [% ^6 J4 w) |3 d
. g  U1 d( ^0 F; U' |% j9 a

! P5 w! v1 V: G' ?被動技:
$ W# B) L7 d/ L" R8 _3 d
0 t3 l% K2 y( J) a8 w8 R( d2 G

4 I4 |4 _3 F5 x[技能消費SP量越大,主動技能強化(最大100%)]  #詳細請往"技2"下拉- ?, s. {: x1 S5 E  J, C+ D  k

; V" _! n# [' z) Q/ x! G! ]
; ?- k' ~  f2 f' b7 J' Y7 i
從雷薩爾1.0的禮物SP25%改成實驗的新被動
! s6 Q0 O% G' g3 s
- v$ ]7 K; U. I7 f' h& b9 J

8 F' Y1 g/ S+ F- g  m簡單來說,消費SP量越大技能越強
- Y9 n; J/ t: A& g: S% e) c( |% |/ M2 T1 u( L
. ^# O$ v: p9 [) ]" P) M2 v% T

7 ~0 V) e' w0 _" f# |

2 e+ i( K1 l4 c9 x6 K% j[蓄力時間-50%; G, l1 l. _, f  {
: d9 [; U; q/ I* [1 @& [* U

# W! ~+ K' o& S快速蓄力2倍AS
" J# t3 C& C: A9 h  z' L8 G: h$ W$ b3 H5 R, g( [# c
; S- Y6 `8 X$ Q) n4 l
, [5 P, R) U  v$ c. p0 W; @9 }2 f  \
3 G; k. {7 h6 c7 U. V' s( D
[バスタースピン強化中,攻擊+100%防禦與移動速度+30%- P4 L8 H/ u/ I9 f9 m$ ?

( N4 f# B- |3 W6 p2 n

/ `4 }" E! v: j$ yバスタースピン是斧職業的轉轉攻擊3 N  [1 E! m+ F$ r" J

: J6 X( g0 t4 r! N" `0 ?
* u! F: x) U& A# h/ c: `6 V  O, `
攻擊+100%
' ?2 G! [7 X8 I( o# P/ U3 g1 Q' A$ ?
/ ]" t5 r1 l/ m1 ?3 P# n9 i) _+ _3 e  }. H* Q* t+ [) S

) ]/ d8 r4 ~' I9 |. M3 z& O1 r) N
$ j5 r, u4 i+ G" O. E* J
二.技能1 [1 k  \% [, D
以下測試為能力圖素質測試5 x% \% M' }7 b# j
(無斧蓄力、飾品、buff)! D5 s7 x4 T' X( m
# d! h) P' T8 w! H0 _( a

7 ?9 h  Y' u& H! J3 e8 m) }( q: {技1
4 d0 ?. a5 E' J7 J; N7 n, Q$ d  {8 j7 u; X5 R, \3 W  n) Y- l3 D
8 D. O# {6 _- U: \. L+ w

5 c8 ^, _" W9 c- I+ k
效果文  給予敵人傷害。
, @. d" s: W7 a1 C0 G& a2 Z
9 o3 A: L, z% x( [. \( X: u<賦予效果>

1 h# ]/ g- p% e$ ~, |2 j8 Eバスタースピン強化(60秒)# @- ]$ [: r# X% Y
攻擊力UP(
60秒/50%)
+ \$ {; w. G" J) [* M0 f8 f- q- s
攻擊速度UP(60秒/50%)( ?' T7 x" J% s6 ]
範圍
傷害3倍 (第一揮) + [3倍+7倍](第二揮) = 13倍
說明60秒開一次上強化與buff即可
評價S

# J* o2 w# d2 J* v
" X+ Q) F' a+ F+ x( H6 X9 e, X8 M
' C7 |! l, @( r% H
  E3 Z& `2 ]6 w! b) f

+ G% ~; w( |3 m$ x- H8 \2 ?

. w; c* A. O9 X: _/ j5 t0 a9 i9 @4 T; `) P

7 P1 |' {' O# f1 ^0 R3 m( t- O3 k

4 `) ~* R. |8 a$ d" r& u
) M1 U( b; l  b5 @) a. s4 \) u8 a
+ ?7 t. Q( F0 j; T8 t7 r- V, c

/ j: l; u1 c3 v" B( |' B
2 P/ U1 g* G5 }$ q8 Y5 A

( o8 l) E3 b% t
) \3 w- r, g) N! |5 d% D
1 A/ {9 W8 Q5 b' x  w2 P
9 z$ t" W% X0 B/ r+ r5 |2 i

0 B  F' @5 z, V" Y
" y* c! [5 t" u% v6 W: P
# t/ g$ M9 L1 L* q& u' K

3 @1 P/ Q5 `" N4 b* m( |) v
1 \, q4 _* O4 g( b4 z: \) o6 a

/ J5 W4 W* ~7 i! H* o* A3 |" b3 t7 W! s/ `. s4 l+ k: y1 e0 }
( }7 D' b, _7 k  n5 l8 l9 B. g

+ ^8 @2 w$ F! P2 s+ M4 \+ W' f. f2 @) \* J- o" e
2 B" b$ I9 P# ^" j& x. G

* c4 t& g) [8 T

, S+ Q, F* X3 n; e: A7 ?0 [9 c3 P+ U8 E# C% ]' F1 S# ?6 n

: X& M7 p" X% d6 M1 L( a) h1 I- l; ~8 S1 P, n# a' J

0 H: \( |- A, e) L
0 o$ j. d$ W! T* c& \
* G3 A* X5 s9 k4 M& n0 j) W
有點可惜的是技1都拿出鐮刀了,- v& T9 `4 [1 Y* v$ F- b1 Y( q
沒有蓄力強化 跟 商業斧一樣可以丟鐮刀# }5 E& B. x% i3 D, H& G
( s; j) L6 `" Y. A4 O1 b
( R" J! _. r* \2 |
0 M% D; R, ?* O9 m1 C7 ?( ?
8 A( s2 @% n' L# d
7 ?6 B4 q0 i4 E( J3 L
[引用人魚斧]-バスタースピン強化 (斧轉強化) : 範圍變大
1 l! e7 S) o6 R" X, f9 x/ O3 T) B2 H& ]" T; Z- E* _; o' {; H# Y
[/url]3 a( t* h5 Y% M& _; G# m% N9 ?

4 q, Y7 v2 S* a, N6 D9 S4 w  G/ }1 S1 l+ r
& I0 Y. k: D8 _3 Y: a
( E+ x( w; w, q4 R' z( [

# z9 n6 W; y# d技2- _* `: ^& @+ g

; {2 d" Z# M. Z$ h* Z: x7 e' y  N

) ^- L& e: M5 @5 m* Z! o7 M
效果文  召喚夏古蘭(シャグラン),給予炎屬性敵人傷害。
/ Q7 c; K( }. k0 p. _7 n
! U8 h1 Z1 ?) C& @' M) ^9 W; y
<賦予效果>
! E; e2 E5 E$ W6 v- i
防禦力UP(60秒/50%)
/ c$ m* J7 {' J技能傷害UP(60秒/50%/3回)5 I' @1 w/ h' V$ N) h0 ]
範圍
傷害5倍*4(近距離) + [40倍+火15000](火球) = 60倍 + 火15000
說明火球範圍頗大   シャグラン很帥
評價SS-
9 l. n/ A! W! K  |* t- {
7 m2 q# \6 D+ h, |+ o
5 R$ \( K' q$ R* _' v, S# k4 h8 O
: N3 x- ~3 a' |2 O* W

, d- c/ V/ L, x' t8 S+ j: i; V( Q6 O

- o$ w0 O) u2 h: R' D0 B& V
1 p# S$ m( ?* \; [2 J. K
, [3 N5 k. `/ W* {& q! S4 i5 w
7 x- j" e1 Z& \3 g0 {
* @9 k0 @8 A$ U
. N& r- P8 T- ^8 D2 j# n5 X" \
8 N. g' l/ s' g+ J! m1 t
6 L: `3 D8 a/ B# Y# W! l

( E, ]6 G& J5 @. R
8 g2 o3 C6 z' B7 X

: Q/ M0 l4 |1 @* \# T' D9 O( U2 O. M  R
' h4 }1 {! W6 F, U  [- ?% J
$ j/ i3 S" R* r) Y# e& K

7 b8 f! i6 n1 N9 O& j) v7 F% m
" b* s! z/ d3 Q
' E+ G; ~( {5 a! F# q0 Q

6 M- m6 e1 G% k8 N( `
' f- z/ Z7 t6 p! E! [
# e; U+ A9 f+ U% K; m
( \5 q3 z. f' D" `: M, e+ X/ M& s

: Y4 h' W; L5 r" D3 F8 \$ c  X

9 b- h  [' a" T3 a0 A5 U) @6 v! F! o- t: M

( T" k# b3 n( v2 g0 H5 j1 f0 \
" v7 z/ E" e7 C7 C
) w' V, W. S# b* b( N: d8 m
+ {0 D7 @! E4 I3 c" R$ i" `' u
1 ]* M7 O( L4 p" U4 N

$ m# ?* {+ y& R: E- @- Y, g  B1 @' [3 m

! D! r5 c2 Z, B4 s: _7 e9 m3 Q9 ?& b8 z! O& A5 b: N; W
說到角色被動一[技能消費SP量越大,主動技能強化(最大100%): b$ `! ~; t  L+ b" v
: k5 k, W2 O. C. F5 D3 A& N9 ~
到底是怎麼回事?; K1 [/ I/ p( C

; Q  \# k: p& y7 @2 u* a& B1 c3 ^' _9 f& W. O

2 z7 z1 H$ L$ o: d: e, \8 Q4 a目前測試兩個屬傷   #斧強化目前有修改為蓄力屬傷也會增加: U/ G3 P; [! A( c

, h& I+ S2 y0 m, o& Q. Y

; r1 W  @; ^) e6 r$ a
無蓄力(1倍)
一階蓄力(1.5倍)
二階蓄力(2倍)
45sp
14500
19500
24500
50sp
15000
20000
25000
待補

5 Z) j% [3 y- I2 y3 F
) e9 ~; P& b4 S* U9 s5 e* M2 Y可得知
+ r( Q! z& C: p; Z9 {! q+ {原始傷害(不吃被動一)為   10000
; V/ `9 t% X* ?, J0 ^' |+ e6 |
5 s# @% |0 X4 ]* S+ \& K" Q5 [  N5 [
/ z% l" n2 r! B4 R' e+ U9 ?

, n# g% O4 ]) R6 b
4 C' c& h$ ], [9 s9 B, {
被動一 傷害上升為    U7 j6 t, \3 ]+ Z' h+ e1 Z
( y# h1 {: K8 |. z
+ [ 消費sp/100% * 原始傷害(此為10000)  ]  →   ex. sp45 = 4500
1 A  D- b2 w5 e7 m2 u- W0 v
3 X- {) x4 g$ D
. i3 Y: C: b; n5 I

, ^) e, h# M! e  {9 z
2 p& q6 |+ [7 R2 G- }初估結論 :  / s% c3 k6 C0 ^" ^) n, y4 Z
0 H" X7 |+ ]- N9 K. M+ u! P4 _" D

) X/ w: h  r* A6 G5 Y' v) V1.此計算屬傷,白值請另外算"原始傷害"     #推測應為40倍
  u: z, h! C0 ]4 Q6 A* }4 `
8 t  ]4 C0 y% n  j9 n8 X  J2 @
3 \4 [, X* V0 @; ?" S& j
2.消費為100sp的時候,能吃滿被動一(最大100%)" r; u: o0 u6 ?3 R1 p
% B/ P# @2 K; R) C$ H8 Q; R/ z

* v+ v0 W. n6 P/ L( H2 U& k- `6 V* X: F" i$ X4 R# V

0 v6 z, F4 K' T! {2 M1 U) j8 r' k, k然而...) C7 n3 b4 }- ~7 C: w. }0 Q
派遣給的消費SP+30%都被我拿去丟武器了,正在努力打# ~. m$ V/ ]0 e$ y$ e

  q% I2 x7 K5 R6 j/ T
) G0 r, j/ `/ n. O9 J

( d9 ~4 Q. g$ a, x
; e2 K- J! Q  d9 `7 [1 W& o2 {
! i0 R7 U, }2 t6 u7 @+ ~( C! |
; f2 z0 M2 X/ V. N$ J$ H7 x
8 H# O! j: ]* |
% a+ Y1 E0 l6 ?3 U6 G
. j# _* c5 v* R6 q

% q' C; k6 N. c; ~9 u3 j求黑龍正面圖
! O7 P+ b6 W/ w' G: [
1 k+ e+ S/ i! g9 k
0 `. y8 ]0 t( l, `  u0 V+ L( z

4 p/ Q! A1 k) w; Z8 m
6 a4 z  o4 V4 a4 b" N
4 F* n$ @% _3 F5 G3 z. [

( X% t8 O6 z/ A& G( `2 d' ?" Y6 O( p( h- x+ B& y1 B
$ C' C% ]$ w2 M) b+ |
! j' r. {8 q3 e$ V- F3 o

$ Y% O7 e. e$ x7 {( W# G

" l* h$ @* C5 m* ?. x% I  j
; ?3 z% K/ m4 A+ g

" \7 U" ~9 t6 i* Z! J) ]" s
( y* X6 Q0 M& W+ k
三.武器2 C5 {2 h( N$ s3 P) M

" X2 W# H" M7 w2 M3 t1 C#洗武器技能 : 消費+10% AS+30%比起其他角色有更大的獲利! b. f. J2 ^! p! p! U, z1 T( c$ R

/ j2 [& p! C' j: H5 v; b! i" X* c, r/ \3 e' m
專武
4 s' p8 b* H$ D% ^8 [; A" H" t% @6 E. ]* {4 i2 m
猜測" j- q6 Z8 c& z

) F1 V- \& o" M9 o* a1.火屬+100%
6 z6 C0 K% }- M! b2.消費SP+100% , AS+100%  (應該+35% +50%左右)- v% _  I- c( w- K: G: B
3.SPR+5   之類的& D8 z* [8 J7 W7 r, ~5 m: }. u

; G* N' q: J; y5 g, ]/ j& J# b武技 : 回血 + 移速
4 G: K  P8 j5 R* D2 [9 r4 O
0 v+ D- V; y3 k* K
9 {) J( }5 U7 u/ J6 K' p7 t* L7 L9 l& L; L8 ~/ m2 P$ K4 P" ]
偵探尼莫斧- ], T% c6 N% L" l; P
0 P% @  t. D, y! m" K

3 R' ]: K0 G  r, s; i[url=http://ref.gamer.com.tw/redir.php?url=https%3A%2F%2Ftruth.bahamut.com.tw%2Fs01%2F201611%2F7a2772d2ee8f1b1c3e1012a825190143.JPG]

1 M# ]( N3 r+ L
, Q! A/ e% ^1 o& ~
* g/ Q5 }2 l1 a; C9 L0 i
) T3 Z  R% Q% w/ h* R
萬用斧   不用多說
3 B0 o9 E" N6 `  c8 B! l0 Q4 ^' a7 z$ F) y  ]9 Y

$ z! c, s0 F  s, H/ Z6 b
( o0 e- f$ ]3 K: l  t

# M( g+ r4 r/ [- k' d8 i2 x4 W# i" C) |& s8 ~/ T6 {

7 E! Y5 Z+ d/ r, Y/ h$ n
& A0 g; j4 {5 M; N1 A( I9 \

& l% o; D% G  B* [* ]9 b# T! ^# ]# T5 b2 D
% l3 n$ t2 v' m5 G3 S/ W
& e1 ]& ?$ l; Q+ @8 U3 `

' x' E: B3 x: q! n3 r四.戒指$ p8 v2 U" M7 V% B

+ P" N) ]- ]& f8 Q9 f. B$ _
' |! V& e! s& X
消費SP+30%  (相信大家都賣掉或吃掉了...)
- @/ [; {! f" _, R3 F1 A5 L  _; V7 Y/ K& ^$ t* h; R) A

& \: |2 k/ X  ?( w: n- }
  H' ?& D1 P' c! i
' x) s' z$ K. u0 V* v8 `3 w* q. t3 v' l
6 b/ m* {! p! I6 o# H

0 A( _2 y+ p+ c4 D, \" n2 b. V, n# L+ ]3 l8 [4 j! P
) S6 {$ P6 X3 }; i' ~3 g
* K" ?, i9 H: M7 F  E
7 [: B4 i- ^5 ?$ G5 K
您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2021-10-20 04:28 , Processed in 0.154009 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表