Myt1遊戲論壇

 找回密碼
 立即註冊
查看: 1107|回復: 16

[活動] ▇親民天堂M2.7C▇ 12月11日(五)晚間8點附內掛經驗110倍金幣...

[複製鏈接]
發表於 2020-11-23 07:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
推廣日期:                                遊戲ID:
- _% {0 e. h; w' a
$ F- a5 {# O/ A% u; \* T8 n; J9 `1 W4 b' h) C" B
3 b& ~& N0 F& f# w
親民天堂M/ D' B, p: i$ Y, k) B- C
12月11日晚間八點榮耀開戰共創美好回憶
4 V% d5 I" I! A% p
2 a! r' w8 K6 f1 m自動狩獵掉寶金幣倍率不變$ c; a4 S. K( P2 F+ m! M
登入送   
+ T, p! D9 Q% p! t+ S- a) R無限死亡騎士 
& I" o( t4 V& v' V  K+ l& Y無限黑暗精靈 
0 J7 b9 H  d: t: r6 a無限火焰娃娃
9 R) a5 \& P* @# n融合M版、R版的裝備特色
  z6 l: H3 t2 x6 i全新M版跑步變身5 t$ i, ~8 t3 D7 o
自動狩獵保證輕鬆升等
% c& ?, ~& t( a+ ~5 v2 l5 e5 q  I: r每日任務取得元寶兌換
8 Z) V1 i5 r; L! i: ?6 A  _, `6 n裝備、技能、物品輕鬆  ], ]3 e/ s. f' t5 _' q' n4 N& n
怪物數量加倍就是好1 ?4 k! z. `) c. G

; \9 n3 b0 L& J# u遊戲版本:270C 非降版
/ n5 ?0 X0 X0 _- R. I% q- r經驗倍率:110倍; s$ N% ~. Z% ~0 c8 O# b: g
掉寶倍率:2倍. _4 y% Q- c! K; H; S0 x: ^
金錢倍率:6倍
  r4 d' O0 _6 T' |' q寵物倍率:11倍
- C$ v& s! J; g9 j: Y2 J  W5 o( x論壇網址:http://lin1.zapto.org/
. L6 `7 w* x: l6 D( q粉絲團網址:https://reurl.cc/bRbaly
) x# s# |) D) ^6 I
+ f% U( m! N2 ?, V1 |# c! M) M
) z5 T7 s  q8 t# W5 Y#M版變身實裝
- k# w1 `; ?! O: D6 l/ @3 }#M版娃娃實裝9 e  f3 Z. t0 `; R6 V, Q* H) W1 i
#騎士團系統
! H3 ]# l% _8 z#暗黑系統* |0 A7 H- w+ Y/ w3 i; H$ T
#賭運系統' h( b" l  @: I  J2 ^% G
#試煉自動送系統
0 w' e5 B6 v: p2 f6 i$ |#在線送禮系統
0 \+ A) @7 _7 @4 F#怪物數量加倍系統, h5 g% K/ u$ r6 B& ^4 z' I3 D, L
#寵物裝備系統2 O- Z2 P4 K' ]( V/ S; Y% X1 N
#屬性武器系統0 P* s+ D) ?: G  y/ |3 a
#獎章系統/ P# q: t; A4 @, a! X) H& r
#穿雲箭系統. p8 t7 z2 q; @% x- K
#快速傳送系統- v; b: x" b" g. @$ X
#金幣福利系統
1 @; X. i+ S$ S/ m#魔王重生表統
/ l% p: y7 K) c) O, Y- J#盟徽顯示系統
8 u% P- i' P2 D#同畫面組隊系統
, k$ ?0 x8 m! y6 a# h#怪物血條系統
; `& r, L5 b8 y& g0 G) G. m3 s+ `( A#強制攻擊系統
* Z8 q; d0 y" E. N) {#傷害顯示系統
' x# V8 {+ V" ]' w+ ?' r#輔助強化系統
0 r. D1 y; A0 i1 z' I#查詢掉落物系統6 i  H, @  e) u. S( |
#技能快速學系統. {( z7 Y4 S- F8 h
#無負重系統
( D0 v& E* F5 {& n, I* V#跑跑系統
& O& Z/ T& o! W4 X+ E6 q#魔法娃娃系統
& r* a' |! p4 W: i! m" U9 \' s& m#攻城戰系統+ r9 _9 |! e" o; p
#每日任務& F$ r8 ^$ P8 e7 b% f' A. l  q9 d
#釣魚系統  I% H  G6 N/ n6 C0 Z2 x6 j
#輔助喝水程式& i6 m% U- W. D9 x0 B5 q: }; P
#AUTO自動狩獵( V" ?/ g& F; g9 q$ o3 d+ M8 j
#滿滿福利活動

/ K" t, q0 s5 k6 Z( ]! `8 M* L9 F  _' I
4 `8 ?4 i4 @$ v7 P  x
 樓主| 發表於 2020-11-23 11:45 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶' _# \' s, S$ v2 N; ?
推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-23 16:23 | 顯示全部樓層
. q2 i) N) T1 W- {+ @
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶7 M9 d7 @3 m) j  Q, o# p% T& X, i
推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-23 17:39 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
. e3 r. b7 h, s* n& \: t推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-23 19:15 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
! N) a# p0 |& h. T推廣日期:             遊戲ID:
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-24 00:33 | 顯示全部樓層

4 h+ L6 H5 y6 O/ N1 Q, f3 p  u2 Y9 H- Y6 i
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
+ n5 U& }9 S# M2 M推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-24 06:49 | 顯示全部樓層

' `+ b! T6 n* k: z8 q
" d3 z$ x+ [1 ]" @* h3 i( o
( }) W8 X) w! c& I親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
. G7 E& |- N# o推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-24 11:55 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶* M4 i- B) y5 ^3 a0 `" r, G
推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

 樓主| 發表於 2020-11-24 17:19 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
$ v. E1 f* v$ B( R' b推廣日期:             遊戲ID:  
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-20 17:23 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶& x+ s: S8 h; d9 R
推廣日期: 2020/12/20          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-21 15:11 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
) K3 v# |1 D# q8 t* U1 q推廣日期: 2020/12/21          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-22 14:00 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
: N% Y0 y4 n5 S% z: v推廣日期: 2020/12/22          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-23 13:50 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
  E% F: X- @5 x% \) S% W5 m. F推廣日期: 2020/12/23          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-24 13:33 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
/ r" R4 B/ {. q* I% _. O推廣日期: 2020/12/24          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-25 14:15 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
6 B, \0 t) }" y1 n3 k, @推廣日期: 2020/12/25          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
* ~: J5 o, L- ]' h6 ~
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-26 15:48 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶* r1 K: T4 O/ C5 I
推廣日期: 2020/12/26          遊戲ID:  慚愧棒棒糖
( w! h# Y- t: ~8 X8 y9 l6 U
回復 支持 反對

使用道具 舉報

發表於 2020-12-27 16:50 | 顯示全部樓層
親民天堂M - 270C - 榮耀開戰共創美好回憶
2 t' b* Z# O, ^( ]) P$ S. a推廣日期: 2020/12/27          遊戲ID: 火焰死亡騎士4 D, s5 L! F' J
回復 支持 反對

使用道具 舉報

您需要登錄後才可以回帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則

QQ|小黑屋|Archiver|手機版|Myt1遊戲論壇 ( 臺-myt1 )

GMT+8, 2021-2-25 15:03 , Processed in 0.152008 second(s), 17 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表